NOWOŚĆ! KURS MASAŻU KOBIDO

Polityka prywatności – Polityka ciasteczek (cookies)

Przez używanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://vizagojoga.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – Agata Radniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „JBL Finanse Bis Agata Radniecka”, ul. Ciepła 5, 62 – 080 Góra, NIP 7822380357, REGON 302789873, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – pliki alfanumeryczne (tekstowe), wysyłane przez serwer WWW
  i zapisywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google+
 • Facebook
 • Youtube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta
  z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookies

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej „RODO”) informujemy:

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agata Radniecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „JBL Finanse Bis Agata Radniecka”, ul. Ciepła 5, 62 – 080 Góra, NIP 7822380357, REGON 302789873.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wykonywanie przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne. Pani / Pana dane będą przetwarzane także w celu przeprowadzenia weryfikacji satysfakcji klienta.
Odbiorcy
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

Profilowanie
Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Okres przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje Pani/Pana dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy (nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania) lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić zawarcie umowy.